ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
Թ

dot
ŧҹͧ ԹҾ ͧᨡ ͧ ͧҧ ͧ֡ ʡչ
dot
ͧ ͧʡչ ͧ 100  ͧʡչ
dot
bullet1.ͧ Ҥ֧ 50 ҷ
bullet2.ͧ Ҥ 50-100 ҷ
bullet3.ͧ Ҥ 101-150 ҷ
bullet4.ͧ Ҥ 151-200 ҷ
bullet5.ͧ Ҥ 201-250 ҷ
bullet6.ͧ Ҥ 251-300 ҷ
bullet7.ͧ Ҥ 301-400 ҷ
bullet8.ͧ Ҥ 401-500 ҷ
bullet9.ͧ Ҥ 501-600 ҷ
dot
ͧ֡ Ҥ 10-50 ҷ ͧ֡ҤҶ١ ͧ֡ ͧ֡ 10 ҷ
dot
bullet1.ͧ֡ Թ 10 ҷ
bullet2.ͧ֡ 11-20 ҷ
bullet3.ͧ֡ 21-50 ҷ
dot
Եͧ ͧ ͧ֡ ͧʵ͡ ʡչ
dot
bullet1 Ǵ к͡ ǹ ǡ
bullet2.Ǵ ͧӹѡҹ ʵ͡
bullet3.Ǵ ش ʵ͡
bullet4.Ǵ ҡҷءẺ ʵ͡
bullet5.Ǵ ش Giftset ʵ͡
bullet6.Ǵ ͧǹ ʵ͡
bullet7.Ǵ ا Ҽ ʵ͡
bullet8.Ǵ ػóͷ Ū ʵ͡
bullet9.Ǵ ʵ͡ ѺԵ
bullet10.Ǵ ǧح ʵ͡
bullet11.Ǵ ͧ ʵ͡
bullet12.Ǵ ͧ֡ ʵ͡
dot
ҹ觼Եͧ ͧ ͧ֡ ͧ ͧᨡҹ鹷
dot
bullet10. Ǵ ҹ ʡչ ͡ɳ
bullet11. Ǵ ا اҴԺ ѺԵ
bullet12. Ǵ ѺԵ ǧح
bullet13. Ǵ ѺԵ Ԥ ǹ
bullet14. Ǵ ѺԵ ͧ
bullet15. Ǵ ͧ¹ӹѡҹ
bullet16. Ǵ ͧӹѡҹ
bullet17. Ǵ ش ѺԵ
bullet18. Ǵ ػóͷ Ū
bullet19. Ǵ Ѵ лµԴ
bullet20. Ǵ ͧǹ ͧ
bullet21. Ǵ ѺԵ硵Դ
bullet22. Ǵ ѺԵͧ Ẻ
bullet23. Ǵ Ҿʵԡ A4
dot
䫵ͺѷ
dot
bullet1.ͧ
bullet2.www.giftandpremium.com
bullet3.ŧҹͧѷ
Last Dollar from Souvenir

 Last Dollar form SOUVENIR 


ธรกจหนงทจตงคบคปกบ กรทงทย กค ธรกจกรขยนคขงทรลก ตชหรทกนนกต  
หรกหลย จงหดขงรยงนคทรลกบบกลปนขงตนง หรจจตกยงถถกตง 100
ปรซนตทดยนก 
 

จปนพรพตกรรกรจบจยชยขงนกทงทยชทยลชตงชต คตกตงกนปนยงก 
พตกรรกรซขงทรลกขงคนทยนหญนนทบจปนตรงกนขกบชตงชต พรคนทยนบรหร
ทงถนขปปนนหนงกบขงทรลก ถจงบบลงลกปกนน กค คนทยหคคญกบขงกนทปน
หรทงถนปนนดบหนง นนดบงลนน ถงจปนขงทรลกทงถน ลงกดทธคบนคง
หรบปกรบหบช หกลงงกตพตกรรขงคนทยทกนน ลปทยทหนงหนง ทตงปฏบตกนกรดน
ทงกลบ กค กรซขงทรลกหรบตนงลหรบฝกคนรจก ซงถปนธรรนยปฏบตทด ตชหร 
ขงทรลกดงกลนหญกจปนหรทงถน จงชรงปลกทกบทกครงลคนซขงทรลกจกชยง
หฝก ทนทจดรบปนรบรง หรนคชขพนง ตกจปนนพรกหน หรคบห จงหดกต
กชนกน ทกนนหกจพดถงนคทรลกขงกตชคนทยคงจนกปถงต กงยบ ปลฉงฉง ขนดซ
ซงทงหดลนลตปนหรพนงทงน ตยงทยกทงหดนน ถปนกกรณกทนนจชนย 
พรหกยงปลยหปนชนนตป กหยถงปรททยญยโกนกรดงดงนขปรทปปนจนน
กบบทครจย พรร...

คตบ กค กรซขงทรลกขงนกทงทยตงชต นหญจซพจดปรงคหลก ค กบปนทรลก
หรพยตนถงครกปรทบจขงตนงทครงหนงคยดปทงทย ลผกบถนทนน ซงตกตง
กบพตกรรขงคนทยโดยนชง นคทรลกทจรงรบกบคตงกรขงนกทงทยตงชต นหลย
ถนททงทย พยงพตคตงกรหรทบ กรซขยกกดขนทง ทคตงกรขงตลด
นกทงทยงก ลพงพถยโปกรดพยงยงดย คงพยงพกบคตงกรขงนกทงทย จดน
งทถปนจดดยขงธรกจกรทงทยขงทยกจดหนง ปรยบทยบกบถนททงทยน นตง
ปรททโลก

                         
 

ยนกลบทจงหดกตหกนบขงกน ขงทรลกตถนททงทยขงกชน ลนลตผลตขนดย
ดยขงจขงถนท หรจขงทปน กตยงรทปนขงทรลกทงถนขงตนงลยตนย
ทง ทกตปนจงหดทรงรยดจกกรทงทยปนนดบหนงขงปรท หรคดปนดนถงกบ 1 น
4 ขงรยดจกกรทงทยร ทกนนนคขงทรลกทปนขงจงหดกตหรบนกทงทยตงชต
พยงพถยโปกรดยงดยทนน นนคทรลก น ทจหนย กจปนนคทขยทปนหลย  
จงหด ชน ผบตก

“ผบตกทหนงขยทป ถถปน souvenir กตบช ตถผบตกปนขงกตทดยหรปล 
กตงตบช พรขยทบทกจงหดนคต นรธก กรบก ตรงก บบนถยงรทปน
กลกณขงกต” คณนพ ธรรฐ ผนยกร กรทงทยหงปรททยนกงนคตขต 4 ธบย
หทงนฟง ยงนยทดทงกขงกกต กครจนคทรลกทปนกลตง ท พงกญจ ขกลด
 ตป หก ฯลฯ ซงปนนคทรลกพนฐนจหนยกกทปนยขณน กรหทงดงนคปโคบร
โคขงคกชนปนนหนงขงกต กนจปนกทงกหนงทดผล ซงจปนกรจดทดยกรร
กบคธรกจ ลจดทนครชนฉพพจหนยนจงหดกต ชน นดลหรบยร รชนกต หรกร
จบกบบรทผผลตนก กนกคลลคชนกตฉพ พรนกจกจรงรยดพล ยงปนกรขยย
กลปหยปยงกลทนยขงกดย

ธดงกลปนกชงทงหนงทถนททงทยชดงขงโลกนยท จปน ฮย, นช หรปร ปนตนฯลฯ
ขณดยกนทงครฐกครทรงกพหนคลโปรโทนคทรลกขงกตยงปนจรงปนจงกกท
ปนย ชน กรชหลพรทพ ซงถปน LANDMARK ชดงขงกกต ปนจดขย พรงปนนคขง
ทรลกหนกบหลย หงขงโลก หกคนณจกฐนตลขฉพนกทงทยตงชตขงกตทกก 2 
ลนคนตป ลถนกทงทยซขงทรลกฉลยคนล 100 บท รยดกจพขนถง 200 ลนบทตปปนยงต
ซงนคปนจรงตลขนจงกนหลยท ยงรถงกรรงงน ลรงรยดหกบคนทงถนกปนจ
นนก ยลยทธตรกรดงงนนกทงทย ดลลรดทย กค Souvenir 

 

            ขลจก www.brandage.com
 
ͧǡѺͧ ԹҾ ͧ֡ ͧѭ ͧ

˹ҡҡ͹·Թ ش
10 ѹѺͧ Ѻ
ͧ article
˵ؼŷͧ ǹӤѭ㹸áԨ article
ͧᨡͧ
ͧ ͧ Ѻͧ㹭
ɳ繼źдɷԪ Tissue Pack Marketing
ا ʵҹš͹
Ңͧ Ѵ Wristband article
͵ ͵ article
ѵʵͧѴ article
ͧѭþѹȡ article
ͧ͡ѭ١㨤12

ͧ ˹ѧ
Ҥͧѭͧ¨ѴˡԹҡ͹
ͧ֡ҹԤѡ
áԨͧ֡ҹԤѡ article
ͧѭ١ѹáԨ articleBasicholiday Co., Ltd. Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ѷ ԡ ӡѴ 125/8 ҹ-ù ӺžҪ ͺҧǷͧ ѧѴ 11110
. 02-979-9965, 086-753-4036 ,081-372-4200
ѹӡ : ѹ-ء
ҷӡ : 08.30- 17.00 .
E-mail : basicholiday@gmail.com
º¤ǹ