ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
Թ

dot
ŧҹͧ ԹҾ ͧᨡ ͧ ͧҧ ͧ֡ ʡչ
dot
ͧ ͧʡչ ͧ 100  ͧʡչ
dot
bullet1.ͧ Ҥ֧ 50 ҷ
bullet2.ͧ Ҥ 50-100 ҷ
bullet3.ͧ Ҥ 101-150 ҷ
bullet4.ͧ Ҥ 151-200 ҷ
bullet5.ͧ Ҥ 201-250 ҷ
bullet6.ͧ Ҥ 251-300 ҷ
bullet7.ͧ Ҥ 301-400 ҷ
bullet8.ͧ Ҥ 401-500 ҷ
bullet9.ͧ Ҥ 501-600 ҷ
dot
ͧ֡ Ҥ 10-50 ҷ ͧ֡ҤҶ١ ͧ֡ ͧ֡ 10 ҷ
dot
bullet1.ͧ֡ Թ 10 ҷ
bullet2.ͧ֡ 11-20 ҷ
bullet3.ͧ֡ 21-50 ҷ
dot
Եͧ ͧ ͧ֡ ͧʵ͡ ʡչ
dot
bullet1 Ǵ к͡ ǹ ǡ
bullet2.Ǵ ͧӹѡҹ ʵ͡
bullet3.Ǵ ش ʵ͡
bullet4.Ǵ ҡҷءẺ ʵ͡
bullet5.Ǵ ش Giftset ʵ͡
bullet6.Ǵ ͧǹ ʵ͡
bullet7.Ǵ ا Ҽ ʵ͡
bullet8.Ǵ ػóͷ Ū ʵ͡
bullet9.Ǵ ʵ͡ ѺԵ
bullet10.Ǵ ǧح ʵ͡
bullet11.Ǵ ͧ ʵ͡
bullet12.Ǵ ͧ֡ ʵ͡
dot
ҹ觼Եͧ ͧ ͧ֡ ͧ ͧᨡҹ鹷
dot
bullet10. Ǵ ҹ ʡչ ͡ɳ
bullet11. Ǵ ا اҴԺ ѺԵ
bullet12. Ǵ ѺԵ ǧح
bullet13. Ǵ ѺԵ Ԥ ǹ
bullet14. Ǵ ѺԵ ͧ
bullet15. Ǵ ͧ¹ӹѡҹ
bullet16. Ǵ ͧӹѡҹ
bullet17. Ǵ ش ѺԵ
bullet18. Ǵ ػóͷ Ū
bullet19. Ǵ Ѵ лµԴ
bullet20. Ǵ ͧǹ ͧ
bullet21. Ǵ ѺԵ硵Դ
bullet22. Ǵ ѺԵͧ Ẻ
bullet23. Ǵ Ҿʵԡ A4
dot
䫵ͺѷ
dot
bullet1.ͧ
bullet2.www.giftandpremium.com
bullet3.ŧҹͧѷ
ͧ͡ѭ١㨤12

ทคนคลกขงขญปหหถกจคน 12 ร --ซนทรลฟดรทล รขยกรชปหล

Posted on Friday, December 14, 2007

Smart Planning ลกขงขญปหหถกจคน 12 ร

รงกร 22 ธนค - 20 กรค
ชรงกรปนคนจรงจงกบรงงนปนพ ขงขญทนจดชน กค ขงทกยกบกรทงน
 ยงชน รกนซร ปกรณนกงนบบทรนด ขงตกตงโตทงน หรจจปนรปขงคณป
กรบ ลทคครยดจกกรทงน กจดรกผนคลย งหนรปขงคณ หรจครยดกด
กนนนนย ลลนนค

ลกณขงชรงกรกยงกคตดหร ขงขญหรบพกคจจปนนคบรนดนกนจถกจ ตกห
คนลงขนดยลกนนค ซคนดยรงจหนด งนซขงขญหตงลยลย นนตงรงค

รก 21 กรค - 19 กพนธ
ชรกปนคนทคยตรงลกทหร ลงซนกหค ดทกปรท จปน นกข น
กขนฝผนง นกตงพน ลทคญทลด นกปลกนนง หรถจดลตงค จซถหลยก
กนค ด 2 ดงลย หนกลยงรถโทรจกดดย คด

หรถปนนก กจจปนรกดทลกลน พรชรกคปนนกทยตรยง ชงงกต
ชบรทตงลงกนน น ท กรปรกบโดล จกซ หรรกดทตปดยทคโนโลย รบรง
ถกจนนนค

รน 20 กพนธ - 20 นค
ชรนปนคนรกธรรชต รกบน ตงบกชหคปหนจซรหค นนนตงปนปกรณตง
บนก โบย โคฟ ตกต จกน ฯลฯ ตทงนทงนนกตงดตลขงคดยนค หนห รยบงย หร
หรหร จดลกซดถกจค

ตนกปนกยงทหกบคนรกธรรชตยงชรน ยงปนงคลดยยงด ตนนกตงดดยนคค
กดนหน จดซหตรงโฉลก

ร 21 นค - 20 ยน
ชรปนคนลย ชบทยผจญยค รทซหกตงปนรททดทง ถปนผกตงปนพน 
ทน หนย จดหกบลฟตลขงค กยงทนนกคปกรณนกรทงทยนลฟโรด ดน
จร ปกรณตงคปนนกขทงค

ถปนผหญงกจจนนปนผฟชนทท จจลยทหรขผผน รบรงรก ลกตงกลน
คจยก ดซนรหลยคนลบจนหนทงคดรก กจลยทหรนยลครงรรคผ
ชดลยลยทหรท

รพ 21 ยน - 19 พค
ชรพปนพกนรกนย ลปรหยดก ฉนนขงขญครจปนขงชทชดนน คคงทน
หรกขงก หรขงหททหดก ขลง นจถกจชรพ หรถนกรจปนขงกนกดกน
ดทกปรทกยง ขหรย หนย คนปนชด

ถปนผกครจปนรทดนน ยงชนยน หรผ ครงปรดบทรยบ ขกบผดหลย 
รยกตดยป mix & match ดกหลยชด โดนจชรพน

รถน 20 พค - 21 ถนยน
ชรถนปนคนทชบคจจ คณตงพยยนกปทลคณซรหค ปหนครหซร
ทตกตงกนก จดรงคตนตน

นกรณทพงรจกกน ซขงขญปหหปนครงรก ครจหรทหนคร ยงถปนขงทชนดยนโลก
นนโดนจด ตกดรคดยลกนค ดยคนซจบดจบหนก ขงย ฮนดดทรคพงก ทคน
ทคทชนดยกหซนค ขงดรคถกหลกกย จรงหค

รกรกฎ 22 ถนยน - 22 กรกฎค
ชรกรกฎปนนกตยง ฉนนถจซขงขญปหกนจปนขง ท ตป โดล ตกต หร
ถกลคจชบกตงลงทนปงกนทบนลยครย จดซหถกจ

ถหนครจรงจงกจจซขงกกดพรธรรชตขงนกกตงชบคคลกย
ล ขงตงบนกลนค พรชรกรกฏรกบนปนชตจตจ ลดยคชบยบนกหนงยงท
ยกจนนกคหนงด กลกคงปนขงขญทถกจชนกน

                  
รงห 23 กรกฎค - 23 งหค
ชรงหคปนผนง ขงขญทหนจปนขงทดซนทดหรหร ดงกถงคงร ถจ
ซขงตงบนกนจปน พรปนรทดดลคลก ตถจซตนห ครจปนยนตนหร
งคล พรจชยรนรงขงกรงนค

กหนงคณบตขงชรงหค คทยทยนนรงงนง ฉนนขงขญกยงทนจตรงจก
ค ปกรณบนโตทงน ตงลกบบทรยบลดด หรจปนปกรณคลยครยดตง กโคนค ท
ครงนด, ดด, ซดหนงด กรง หรซดพลงพร กผน

รกนย 24 งหค - 23 กนยยน
ชรกนยปนคนรกยรกง ขงขญทนถกจกคงหนพนขงย ง จปนผลครง
ปรดบ หรจปนรงขงกรดลหนตลผพรรณ ทครงง ผลตณฑบรงผ ปกรณกรทป
นพรขดผ ปนตน

กยงทลดหรบคนรกยรกงยงชรกนยกตงนห นนซหดทงผชย ผหญง ถจห
ชรกชนกนปดนลนถ คนตรนห ลงชนดกลนนน ขดน ดยกรคตบงค

รตลย 24 กนยยน - 23 ตลค
ชรตลยปนคนนรก ชงจรจ ขงขญทตงถกจนนนกค ขงนรก ทงหลย จปนตกต 
ปกรณตงรถ หรรกดทปนลยกรตน ตถปนผหญหนยกหลยงลยกรตนปนขงทพทล
กด ยงฟ ชพค

ปกรณตกตงถกปนกยงทนจหกบคนพดกง ยงชรตลย พรพกคจชโทรพทบย 
ถซปห รบรงตงดชน ลกบบทนรก ขค

รพจก 24 ตลค - 22 พจกยน
ชรพจกปนคนจรนยกหนย ลงหรกดทจทหจคยน บย ยงชนตน จจ
ลกนตง ยงชน บ, ฟรน หรนก จพงปลตลก ปดยปดยกดกน

ถปนขงตกตงบน กจจปนพดนทปนลยธรรชต นตก ข ทล หรจปนบบพรชน
น หนนบยตข

กยงทกลงนกค หนทนรยปนรยค รยข หรทปนหน ลงหหนททหยยน
ปนข หรจตจยกยน จดชยหคจยนขนค

                          

รธน 23 พจกยน - 21 ธนค
ชรธนปนคนนกนน ชบคบนทงทกรปบบ ปนรทลกขงขญหดงยทดกด รกด
ททหพลดพลน จปนหนง พลง หนง หรจปนขงกนรย หรจจดซรปรตหนนกรก ต
ตงซรพรจรง นค พรชรธนทหซรพรดยกค หนคจซนซรปรณนน

กยงกคชรธนปนคนรกต ตถคดจซลก ตงหขลด คชบตปรทหน พนธร 
ตหนงนดกค ตงลดลตลยงนค งนลจปนกรทบปปล ค

**************************************************************

ชนด ปรข พธกรรยกร Smart Money นนทคนคนกรลกซขงทลดรคตหงรรพนค 
ลรนคตง พปนขงขญกคนพนทกลทจถงน

- ผซครจกรชงจกน นคนนดลดรคจรง ทงรนจจบกรคขปลคยลดรค ซงคจรง
รคทลดลจจปนรคตกด

- ครตรจบคณพขงนคกนยงคณพดยหร ทงรนจจลดลงตก หรนนคกตกรน
ขย ลนนผซยหนกขงทลดรค

- ครซขงทรถนปชหกดปรโยชนดจรง ลคคกบงนทยป นนคฟชน ชน ผ
กรป รงท โทรพทถ ปนตน จกรพฒนลกหยรย ดงนนครซนบบขงขญ
ตทกล ตครซนงนโกพ ชน นคลยนกด ปนตน

- หรบกรซนคโดยชบตรครดต ผซครจพจรณ ตรตรงหดถงโปรโชนกรลดรค ขงถตงท
ลต ลจ ลครนกถงกลงซขงตนงดย

- ชงทงกรซขงบบ Shopping Online หรกรซขงผนทงนทรนตนน จจรคถกกหงรรพ
นค ลรนคทปกจรง ตผซครกรชครค ลตดตขลย นงจกรถตรจบ
นคจรงกนซด

**************************************************************

ชงท 2 “ทกลขงขญปห”

น.. ทรพร พญปรพฒน ผชยกรรกรผจดกรหญโ ยกรตลดลกรปรชพนธ 
บรท ซนทรลฟดรทล
กลผนรยกร Smart Money ตลดกรชปหขงปนคกคกกทคด
กรณ โดยตรกรตบโต 10-15% ลคตลดรก 1 พนลนบท ซงปนตรทกลคยงกบป 2549
โดยนคนตรกรทดรบคนยจปนนคปโคบรโค ลหรปนหลก ชน กฟ คกก นผล
 ครงดขพ ปนตน ตกขนยกบกลลกคปหยดย

นปจจยทลกคจนพจรณลกกรชปหนน กจปนคณพขงนคปนหลก ลปจจยรง
ลง ค ลกณกรกบบขงกรช ซงจทนคปนตตนขงผหลผรบ ลปจจยดทยท
ลกคจคนงถง ค รค

ทงน รคจหนยกรชปหขง ทป ซปรรกต จลคฉลยรหง 415 - 11,000 บทตกรช
โดยปรณ 70 บบ นกรชปหนซนทรล ฟด ฮลล จลครหง 1,200-29,000 บท ลปร
ณ 50 บบ ซงกรชปหทลกคนยซ จรครหง 1,500-2,500 บทตกรช ตหรบกลลก
คขงซนทรล ฟด ฮลล จนยกรชปหทรครหง 2,000-3,500 บทตกรช

ปจจบนซนทรลฟดรทล ปนผนนธรกจกรชปห โดยนบงกรตลดท 40% ขงลคตลดร 
ทหซนทรลฟดฯตงกบบกรชปหหคหลกหลยกยงขน พหดคลงกบคตงกร
ขงกลลกคทตกตงกน ลนปน ซนทรลฟดฯกบบกรชยตนคด “นคหย พค
ข” โดยจกบบหกรชนหลกหลย ทง ทง หลง ดง ชพ ขย นงน ปนตน ซงตลจ
คหยทตกตงกน ชน หลง หยถง คดชน รงรง นงน หยถงคงคงลกยรตย 
ปนตน ลจทนหหนถงคหยขงกรชทผซตงกรหกบผรบดย

นกจกน ลกคขงซนทรลฟดฯ ยงรถกบบกรชปหดง ลหกซกรชปหนรคตงต 1
หนบทขนป ซนทรลฟดฯจจดงหกบผรบฟร ลยงนลดนกรซกรชปหงดถง 17% หกชบตร
ซนทรลกรด ซนทรล ตรกรด หร โรบนนกรด ลยงรถผนชรด 3 ดนกดย

นกจกน ซนทรลฟดฯยงดรกบโรงพยบลบรงรฎร นกรกบบกรชปหพขพ 2 รน
ค กรชรนตล ลกรชบรงหจ ซงหกบผทรกขพกดย โดยลกครถหซดททป 
100 ข ทปรท โดยหลงจกทซนทรลฟดฯดปดตนคดขงกรชปหปนปล กลลกคหกร
ตบรบทดก โดยดกรตดตซกรชปหตงตดนตลค ซงถรกทกปทกจคงซน
ดนพจกยนปนตนป ทหซนทรลฟดยดขยกรชปหนปนตบโตกปถง 40% ล

น..ทรพรนนดย ผซกรชปหครทรบถงคตงกรหรลกณขงผรบกรชดย พทจ
ลกกรชดยงห ลครตรจบปยนหดยขงนคนกรชดย

ตดตรยกร Smart Money ดทกนจนทร - กร ล 15.00 น. ทง Money Channel ล ล 15.30 น. ทง
ททบ. 5

ชงทงกรรบช Money Channel: True Visions ชง 80, จนดทย Samart DTH ชง 08 ลคบลททงถน
ทปรท ชง 30


Posted on Friday, December 14, 2007 (Archive on Friday, December 21, 2007)
Posted by host  Contributed by suchitra
 
 

                                    ขลจก www.moneychannel.co.th
ͧǡѺͧ ԹҾ ͧ֡ ͧѭ ͧ

˹ҡҡ͹·Թ ش
10 ѹѺͧ Ѻ
ͧ article
˵ؼŷͧ ǹӤѭ㹸áԨ article
ͧᨡͧ
ͧ ͧ Ѻͧ㹭
ɳ繼źдɷԪ Tissue Pack Marketing
ا ʵҹš͹
Ңͧ Ѵ Wristband article
͵ ͵ article
ѵʵͧѴ article
ͧѭþѹȡ article

ͧ ˹ѧ
Ҥͧѭͧ¨ѴˡԹҡ͹
ͧ֡ҹԤѡ
áԨͧ֡ҹԤѡ article
ͧѭ١ѹáԨ article
Last Dollar from SouvenirBasicholiday Co., Ltd. Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ѷ ԡ ӡѴ 125/8 ҹ-ù ӺžҪ ͺҧǷͧ ѧѴ 11110
. 02-979-9965, 086-753-4036 ,081-372-4200
ѹӡ : ѹ-ء
ҷӡ : 08.30- 17.00 .
E-mail : basicholiday@gmail.com
º¤ǹ