ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
Թ

dot
10 ѹѺͧ Ѻ ԹҾ ͧᨡ ͧ ͧҧ ͧ֡ ʡչ
dot
ͧ ͧʡչ ͧ 100  ͧʡչ
dot
bullet1.Ҥ֧ 50 ҷ
bullet2.Ҥ 50-100 ҷ
bullet3.Ҥ 101-150 ҷ
bullet4.Ҥ 151-200 ҷ
bullet5.Ҥ 201-250 ҷ
bullet6.Ҥ 251-300 ҷ
bullet7.Ҥ 301-400 ҷ
bullet8.Ҥ 401-500 ҷ
bullet9.Ҥ 501-600 ҷ
dot
ͧ֡ Ҥ 10-50 ҷ ͧ֡ҤҶ١ ͧ֡ ͧ֡ 10 ҷ
dot
bullet1.ͧ֡ Թ 10 ҷ
bullet2.ͧ֡ 11-20 ҷ
bullet3.ͧ֡ 21-50 ҷ
dot
Եͧ ͧ ͧ֡ ͧʵ͡ ʡչ
dot
bullet1 Ǵ к͡ ǹ ǡ
bullet2.Ǵ ͧӹѡҹ ʵ͡
bullet3.Ǵ ش ʵ͡
bullet4.Ǵ ҡҷءẺ ʵ͡
bullet5.Ǵ ش Giftset ʵ͡
bullet6.Ǵ ͧǹ ʵ͡
bullet7.Ǵ ا Ҽ ʵ͡
bullet8.Ǵ ػóͷ Ū ʵ͡
bullet9.Ǵ ͧ ʵ͡
dot
ҹ觼Եͧ ͧ ͧ֡ ͧ ͧᨡҹ鹷
dot
bullet10. Ǵ ҹ ʡչ ͡ɳ
bullet11. Ǵ ا اҴԺ ѺԵ
bullet12. Ǵ ѺԵ ǧح
bullet13. Ǵ ѺԵ Ԥ ǹ
bullet14. Ǵ ѺԵ ͧ
bullet15. Ǵ ͧ¹ӹѡҹ
bullet16. Ǵ ͧӹѡҹ
bullet17. Ǵ ش ѺԵ
bullet18. Ǵ ػóͷ Ū
bullet19. Ǵ Ѵ лµԴ
bullet20. Ǵ ͧǹ ͧ
bullet21. Ǵ ѺԵ硵Դ
bullet22. Ǵ ѺԵͧ Ẻ
dot
ͧ
dot
bullet1.ͧ
bullet2. SUBURBIA
bullet3.ǧحᨹ 觼Ե
bullet4.еԡ ǹ 觼Ե
bullet5.ǹӾʵԡ
bullet6.еԡ ٭ҡ
bullet7.¤ͧѵ 觼Ե
bullet4.ǹŴ ᤵ͡
dot
䫵ͺѷ
dot
bullet1.ͧ
bullet2.ͧ֡ͧ
bullet3.www.giftandpremium.com
bullet4.www.iampremium.com
ͧ ˹ѧ

 ทคนหนง

          คจรญทงดนทคโนโลย ปนหตหหนงคคญนยลงปรย ครตงตลดจน
ขลรทงขร จถกบนทกลผยพรนลกณนทชกรด พรกรดขจกดหลยปร
กรชน กรดพร คงทนถร กบขลดนย ตงดลรก ลชนทนกรจดกบก 
ปนตน    

          โลกนยคปจจบนนปนยคขงขลลขร ดกรจดกบรงรขงครนรปบบขงทคโน
โลยยหทนหนง พทจดนงตคตงกรขงผบรโคขร คพตร ซด-ร ก
นตคทป ตลดจนลกทรนกตง  ดขบทบททนทหนงกยงขน จนคชกนน
ชงคขงกรรยนรจปลยนปนงคทปรจกกรด (Paperless Society) ซงลนนถงจท
หปรณกรผลตหนงพกรคจนนนยลงจนทบจนบลด ลงหนงทจหยปจกคทรงจ
ขงนกนหลย คน ลคนรนหจรจกลยกค “ ทคนหนง ”

                                    

ดตทนนจขงทคนหนง

          ปรกฏหลกฐนงงทงโบรณคด ททหชด “ ทคนหนง ” ดรบชลปนพนคจขงนก
คดนกนนน พร กบกรกนดขงตลหนง พรปนนยขงคนรทชบหยบงขงกล
ช “ ทคนหนง ” ขงนกนยกนนหญจงดก นฟง หนกนลก  ผ ลหนงต 
ปนตน  

          ถงหนงนยคหลง จลขหนกกบย พชยหจดนยหนด ตนกนกนยช
คจ ยงคงชงขงกลคนหนงชนคย งนนจปนขงชหรขงกน หรถหงขงกล
ด กจชธพบกรดขงหนทตนนคงนนทน ดงทพบหลกฐน
          นชงตรรท 13 ทนบชป Richard DeBury หง Durham ดลงโทลกยทชนฟงคนหนง
หลยหง พรนฟงหลนนทหหนงพง ปดลง ลกรลทงนนนฟงจนปย ทห
หนงชรดลยหย
          ตยงนยคตกค กรคนพบ Edward Young กชงก ทชตยรหง ค.. 1683 – 1765 
นยชบพบหนกรดทนกรชทคนหนง ผพบนยหลงหนงจนนกนหงดขงข
ตลโปงพงจนปดลด พรหนกรดถกพบกย 

          กจกรนกรพพดกรพฒนกขน กรนดรบกรงรยงกงขง ทหหนงปนงท
จปนกยงขน ตพตกรรขงกรช “ ทคนหนง ” ขงนกนดพฒนตป นหญยงคงคยชนกบ
กรชงขงกลตคนหนง ชน กรด ซงจดหย ปลกลดตงโตกหง กรดหลก
ขนปงกรบ ปนตน ทงนขนยกบพดลนขณทนหนงย

          บรรณรกทหนทกยขงกบกรนดพบงขงตง นลหนงทงคนหงดนน ปนงขง
ครงชทคหลกหลย ทพบกดก จดหย บรจ พถย พ พโปกรด กบตดผ กนขด 
นผ ปนตน งขงหลนลนปนงขงทยกลตขณทนหนง รงลถงกรชงขงปลก คน
หนง  ซงรถคดดปนกรตงจช หรพรขงงนนยกลต
          ดงชน นกปรชญช Alexander Ross ซงชตยนตรรท 17 ชบชหรยญทงคนหนงปนปรจ
จนขนชตลงจงพบหรยญทงทดคนหนงนหงดขงข รลลคถงหนงพนปนด
          ชนดยกบนย John Selden ซงปนหนงทหงดหทยลยกซฟรดปนปรจ ลชน
ตคนหนหนงลลทงจนบรรณรกจด พรกบนตขงนย John Selden ดนบปน
จนนหลยโหล      

ทคนหนงกบธรกจ

          ดกรรรท “ ทคนหนง ” ยขนงขยโดย Thomas Stevens ซงปนจขงกจกรโรงงนทผ
หนปรทงก “ ทคนหนง ” ขง Thomas Stevens ทดยผหทปนลดลยงดง ลโรงงน
ถกรบดนงครโลกครงท 2 ทหตงหยดกจกรป ตยงรกต “ ทคนหนง ” ขง Thomas Stevens 
หรทนยรยก Stevengraphs ยงดรบกรกลขญถงย จนกลยปนขงทหยกลรคน
ปจจบนนลตก 12,500 บท

          ตงตตรรท 19 ปนตน กจกรท “ ทคนหนง ” กดขนยงกยทงนดนกรคลค
ชบขงกลบคคล ขนดลดทชทกคหลกหลย ดก กรด หนงต ผห งชง ทง
หลง ลพลตก ปนตน ตถปรงคหลก ค พปนขงขญลขงทรลกนงนโกทคญ ชน
นคลยนกด นตงงน นขนปห ฯลฯ นกจกนยงนยทปนขงทรลกงขยนพพธณฑลถน
ททงทยตง ปนขงทนกทงทยนย พรขนดลก รคพง ยงทนทน ลทคญ
กค ชยหรลกถงถนททคยปยนดปนยงด

                             

          นปจจบนซงปนยคขงกรขงขนทงธรกจ “ ทคนหนง ” ยงทหนทปนโฆณดปนยงด 
พรนกพพ บรท หงรน งคกร ฯลฯ ตงกจดท “ ทคนหนง ” จกลกคลผนจนงนโ
กตง พปนกรปรชพนธงคกรขงตน โดยฉพนกพพจนยท “ ทคนหนง ” ถคปกบ
ตลทพพขนงขยปนกรปรชพนธหนงลนนปดย ขณทผซกชปรโยชนดก

          นกจกจกรกบบลปรดฐลดลยขง “ ทคนหนง ” หยงนช ผผลตยงนยพพข
คทนนจ หรครรบตตง กผยพรตโกทหกดย ชน ต คขญ คค 
คตนจ ลขครณรงคนรงตง หรบนกพพนนจนยพพนรงยขงหนง ปรต
ขงผขยน ตยงหนปกขงหนง ตรคนณทงคณตตร ( หนงคณตตร ) ตรงน
( หนงรยน ) ตรงปฏทน ( หนงทงขยชงปห )       

          ถงจรปบบขงกรจดท ตปนทยรบกน “ ทคนหนง ” ทดครปนงทบงบ พนผ
ทนผ ถชดทหจจทหหนงกดคยหย หรทหกรดปนรยขดขน
ดงนนนกนทดครจรกหนงลทลยหนงดยกรชดทหคนหนง.

    
 
            ขลจก www.lib.ru.ac.th
- Ǵǧͧ premium ͧ֡ souvenir ͧѭ gfit ͧ

˹ҡҡ͹·Թ ش
10 ѹѺͧ Ѻ
ͧ article
˵ؼŷͧ ǹӤѭ㹸áԨ article
ͧ
ͧ ͧ Ѻͧ㹭
ɳ繼źдɷԪ Tissue Pack Marketing
ا ʵҹš͹
ͧ͡ѭ١㨤12

Ҥͧѭͧ¨ѴˡԹҡ͹
ͧ֡ҹԤѡ
áԨͧ֡ҹԤѡ article
ͧѭ١ѹáԨ
Last Dollar from SouvenirBasicholiday Co., Ltd. Copyright © 2010 All Rights Reserved.


ѷ ԡ ӡѴ 125/8 ҹ-ù ӺžҪ ͺҧǷͧ ѧѴ 11110
. 02-979-9965, 02-979-9967, 02-979-9968 ,086-753-4036 ,081-372-4200 ῡ : 02-979-9993
ѹӡ : ѹ-ء
ҷӡ : 08.30- 17.00 .
E-mail : basicholiday@gmail.com
º¤ǹ